REGULAMIN KONKURSU „Hasło reklamowe dla portalu koty24.com”

strona konkursu: http://koty24.com/konkurs,p,37

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Hasło reklamowe dla portalu koty24.com” (dalej: Konkurs”) jest portal internetowy www.koty24.com zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niektóre czynności związane z przeprowadzeniem wykonuje w imieniu i na rzecz Organizatora AGENCJA REKLAMOWA SOLUMA z siedzibą w Elblągu, przy ul. Żyrardowskiej 73/35, NIP: 5782582897, zwana dalej „Koordynatorem”.
 3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przyrzekającym nagrodę jest sponsor konkursu firma JOSERA Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą:  Paproć  95, 64-300 Nowy Tomyśl  w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 5. Celem Konkursu jest promocja produktów Sponsora marki  JOSERA (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 6. Konkurs trwa od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 20 czerwca 2016 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 7. Organizator oświadcza, iż Konkurs nie jest loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą losową, ani grą, której wynik zależy od przypadku.
 8. Konkurs  przeznaczony  jest  dla  osób  pełnoletnich,  posiadających  pełną  zdolność do  czynności  prawnych,  zamieszkałych  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej.

§ 2 KONKURSU I  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie  hasła reklamowego dla portalu koty24.com wraz  z  podaniem  niezbędnych  danych  poprzez  przygotowany przez Organizatora. Formularz umieszczony pod adresem http://koty24.com/konkurs,p,37
 2. Organizator   zastrzega   sobie   prawo   weryfikacji   danych   personalnych  podanych podczas wypełnienia formularza konkursowego.
 3. Przystępując do Konkursu, Uczestnik potwierdza, że jest autorem przesłanej pracy konkursowej.
 4. Komisja powołana przez Organizatora, ostatniego dnia konkursu wybierze z nadesłanych  haseł 20 najlepszych i ogłosi wyniki na portalu www.koty24.com.

§ 3 NAGRODY

 1. Organizator konkursu wybierze z pośród nadesłanych prac konkursowych 20 najlepszych i nagrodzi ich twórców zestawem promocyjnym firmy Josera.  Dodatkowo jeden Uczestnik  za  najlepsze hasło  otrzyma  nagrodę  w  postaci  opakowania 2 kg karmy dla kota firmy Josera dystrybuowanej  przez  Josera  Polska  Sp.  z  o.o.  Nagrody  zostaną  przesłana do zwycięzcy pocztą kurierską na koszt sponsora konkursu firmę Josera w  terminie do  7  dni  roboczych od  dnia  otrzymania  przez  Organizatora  wiadomości  o  woli  otrzymania  nagrody przez zwycięzcę nagrody.
 2. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.
 3. Nagroda nie podlega zamianie na inną niż przewidziana w Konkursie.
 4. Zwycięzca  zostanie  powiadomiony  o   wygranej   poprzez   publikacje   informacji na stronie: koty24.com oraz  przesłanie  wiadomości  na  adresem-mail   Zwycięzcy,  który  podany  został w formularzu podczas przesłania hasła
 5. W celu wyrażenia woli otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania odpowiedzi na otrzymaną od Organizatora wiadomość o wygranej („Wyrażam wolę otrzymania    nagrody,    podpis    imieniem  i  nazwiskiem,  wskazanie  adresu”) oraz  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych. Niezłożenie  oświadczenia  w  terminie  7  dni  od  otrzymania  wiadomości od  Organizatora  lub  odmowa  wyrażenia  zgody  będzie  uznana  za  odstąpienie przez  Uczestnika  od  udziału  w  Konkursie.  Wówczas  Uczestnik  traci  prawo do nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 7. Uczestnik  może  zrzec  się  prawa  do  nagrody,  jednakże  nie  może  przenieść  prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

§ 4 UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem   Konkursu,   na   warunkach   określonych   w   Regulaminie, mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnik  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  treścią  Regulaminu przed  rozpoczęciem udziału  w  konkursie. Regulamin  będzie  dostępny  na  witrynie www.koty24.com
 3. Udział  w  Konkursie  jest  całkowicie  dobrowolny.  Złożenie  przez  Uczestnika oświadczenia  o  zapoznaniu  się,  wyrażeniu  zgody  na  treść  i  zobowiązaniu się do stosowania postanowień Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez    Organizatora    danych    osobowych  Uczestnika,    na    potrzeby    Konkursu, jest  równoznaczne z przystąpieniem do udziału w Konkursie przez Uczestnika.
 4. W  konkursie  nie  mogą  brać  udziału  pracownicy  Organizatora,  ich  rodziny oraz  osoby  mogące  mieć  dostęp  do  informacji,  mogących  bezpośrednio lub   pośrednio   mieć   wpływ   na   wygraną.   W   przypadku   wygranej przez w/w Uczestników wybór ten jest unieważniany.

  §5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Koordynatora: AGENCJA REKLAMOWA SOLUMA z siedzibą w Elblągu, przy ul. Żyrardowskiej 73/35, NIP: 5782582897 Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
 2. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w składzie: jeden przedstawiciel Organizatora oraz dwóch przedstawicieli Koordynatora (dalej: „Komisja”).
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję w terminie 14 dni od dnia doręczenia Koordynatorowi.
 5. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 §6 PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik Konkursu przesyłający hasło promujące portal koty24.com  oświadcza, iż przysługuje mu nieograniczone prawo autorskie do przesłanych w ramach Konkursu prac oraz to, że nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 2. Przesłanie hasła promującego oznacza wyrażenie nieodwołalnej zgody  na  wykorzystanie go przez  Organizatora bez dodatkowych opłat na  wszelkich  polach  eksploatacji  określonych  w Ustawie o  prawie  autorskim i   prawach   pokrewnych   w   materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych, w tym w szczególności w materiałach drukowanych, na  stronach internetowych,  w  broszurach,  biuletynach,  plakatach  oraz  innych  kanałach i narzędziach służących promocji Organizatora.
 3. Uczestnik  przenosi  na  Organizatora  całość  praw  majątkowych  do  pracy konkursowej  przesłanej  w  ramach  Konkursu  na  wszystkich  znanych  polach  eksploatacji, bez  ograniczeń  terytorialnych.  Przeniesienie  majątkowych  praw  autorskich do hasła następuje po  przesłaniu zgłoszenia poprzez Formularz Konkursowy dostępny na: http://koty24.com/konkurs,p,37
 4. Na  mocy  niniejszego  regulaminu  Organizatorowi przysługuje prawo do  bezterminowego korzystania   z hasła promującego i otrzymanych  w  ramach  Konkursu  na  zasadach  wyłączności, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie:
 • decydowania, o  sposobie,  miejscu,  czasie  wykorzystania  Pracy konkursowej  w  dowolnych celach reklamowych w granicach obowiązującego prawa.
 • rozpowszechniania hasła publiczne
 • także  publiczne  udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, także za pomocą cyfrowych środków przekazu, w Internecie, a także na potrzeby promocji i reklamy.
 1. Powyższe prawa zostają przeniesione na Organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik,    poprzez udział  w  konkursie,  wyraża  zgodę  na  wykorzystanie przez   Organizatora   danych   osobowych   na   czas   i   dla   potrzeb   przeprowadzenia niniejszego  Konkursu, w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych .
2. Zbieranie  danych  osobowych  odbywa  się  na  zasadzie  pełnej  dobrowolności. Uczestnicy  przyjmują  do  wiadomości,  że  niepodanie  danych  osobowych może  spowodować  wykluczenie  z  konkursu  do  czasu  uzupełnienia  danych osobowych.
3. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  podania  do  wiadomości  publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
4. Administratorem zbioru danych osobowych jest Organizator.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich imion i nazwisk w przypadku wygrania nagrody. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
6. Podanie  danych  adresowych  uczestników  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku ich niepodania Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za niedostarczenie  nagrody.
7. Po zakończeniu konkursu oraz przesłaniu nagród, dane osobowe zostaną usunięte ze zbiorów Organizatora.
8. Organizator przekaże dane osobowe zwycięzców konkursu firmie JOSERA Polska  sp.  z  o.o.  z  siedzibą:  Paproć  95, 64-300 Nowy Tomyśl  - w celu przesłania przez firmę Josera nagród konkursowych.

§ 8 ZASTRZEŻENIA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość danych personalnych podanych  przez  Użytkownika,  w  szczególności  za  zmianę  danych  osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości rejestracji wyników wynikające  z  wadliwości  działania  łączy  internetowych  lub  systemu  Uczestnika Konkursu.
3. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  połączenia  i  funkcjonowanie  sprzętu telefonicznego, działanie sieci internetowej oraz działanie osób trzecich.
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  nieuwzględnienia  wyników  uzyskanych przez Uczestników Konkursu, którzy przy rejestracji wyniku podali nieprawidłowe dane personalne.
5. Naruszenie     przez     Uczestnika     któregokolwiek  z  postanowień  Regulaminu ,a  w szczególności podanie  nieprawdziwych  danych  osobowych,  złożenie nieprawdziwych  oświadczeń,  naruszenie  przepisów  prawa,  etyki  lub  dobrych obyczajów  w  związku  z  uczestnictwem  w  Konkursie  upoważnia  Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do nagrody, nawet w  przypadku  spełnienia  innych  wymagań  przewidzianych postanowieniami Regulaminu.
6. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  podania  do  wiadomości  publicznej  informacji dotyczących przebiegu i wyników konkursu.
7. W  przypadku,  gdy  Uczestnik  Konkursu  podjął  działania,  które  nie  są  zakazane przez  ten  regulamin,  ale  zostaną  przez  Organizatora  uznane  za  niepożądane bądź szkodliwe Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem  zaprzestania  podejmowania  tych  działań.  Jeżeli  Uczestnik  Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego żądania, traktowanego będzie jak naruszenie regulaminu skutkujące nieuwzględnieniem wyniku uzyskanego przez tego Uczestnika.

§  9 DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

1. Regulamin  w  jego  pełnym  brzmieniu  jest  dostępny  do  wglądu  dla  Uczestników Konkursu pod adresem: http://koty24.com/informacje,ac430/regulamin-konkursu-haslo-reklamowe-dla-portalu-koty24com,3758
2. Uczestnik przystępujący do Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszych zasad.
3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu oraz do zakończenia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Odpowiedzialność  Organizatora  jest  ograniczona  wobec  Uczestnika  do  wysokości wartości nagrody, do której Uczestnik jest uprawniony.
6. Wszelkie  Spory  będą  rozpatrywane  przez  Sąd  powszechny  właściwy  ze  względu na siedzibę Organizatora.
7. We  wszystkich  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.


Strona konkursu: http://koty24.com/konkurs,p,37

 

 

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie